Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:
Κωδικασ των απευθειασ πωλησεων
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Πεδίο εφαρμογής
Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς των απευθείας πωλήσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων συνεργατών και των εταιριών (εφεξής «Κώδικας») δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (Seldia) για τους Συνδέσμους όλων των χωρών που είναι Μέλη της. Ο Κώδικας αφορά στις σχέσεις μεταξύ των εταιριών απευθείας πωλήσεων και των ανεξάρτητων συνεργατών, μεταξύ των ανεξάρτητων συνεργατών και των εταιριών απευθείας πωλήσεων. Ο Κώδικας έχει ως στόχο την προστασία των ανεξάρτητων συνεργατών, την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελεύθερης επιχειρηματικότητας, την ηθική αντιπροσώπευση της ευκαιρίας εισοδήματος που προσφέρει ο κλάδος απευθείας πωλήσεων, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του κλάδου των απευθείας πωλήσεων, που αφορά στην πώληση ποιοτικών προϊόντων με νόμιμους όρους και προϋποθέσεις στους καταναλωτές.

1.2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς αυτού του Κώδικα:
1 Με τον όρο «απευθείας πωλήσεις» εννοούμε κάθε μέθοδο πώλησης που βασίζεται στην επεξήγηση ή στην επίδειξη προϊόντων σε έναν καταναλωτή από έναν ανεξάρτητο συνεργάτη, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αποκαλείται « ανεξάρτητος συνεργάτης», σε χώρο εκτός του εμπορικού καταστήματος της εταιρείας, συνήθως στο σπίτι του καταναλωτή ή ενός άλλου καταναλωτή ή στο χώρο εργασίας αυτού.
2 Με τον όρο «καταναλωτής» εννοούμε κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει προϊόντα για λόγους άλλους από το εμπόριο, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του.
3 Με τον όρο "Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (ΣΕΑΠ)" εννοούμε κάθε εθνικό σύνδεσμο Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων που εκπροσωπεί τον κλάδο απευθείας πωλήσεων σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ο οποίος είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (Seldia).
4 Με τον όρο «Εταιρία Απευθείας Πωλήσεων ή «εταιρία» εννοούμε κάθε επιχειρηματική οντότητα που εμπορεύεται προϊόντα, τα οποία συνδέονται με το εμπορικό της σήμα ή σήμα υπηρεσιών ή αναγνωριστικό σύμβολο μέσω ενός συστήματος διανομής που βασίζεται στις απευθείας πωλήσεις και η οποία είναι Μέλος ενός Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων.
5 Με τον όρο «σύστημα διανομής» εννοούμε κάθε οργάνωση ή μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για την εμπορία των προϊόντων.
6 Με τον όρο "ανεξάρτητος συνεργάτης" εννοούμε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι Μέλος του συστήματος διανομής μιας εταιρίας απευθείας πωλήσεων και το οποίο διευκολύνει ή βοηθάει στην πώληση / προωθεί τις πωλήσεις των προϊόντων αυτής της εταιρίας, σε χώρο εκτός του εμπορικού καταστήματος της εταιρείας, συνήθως στο σπίτι του καταναλωτή ή ενός άλλου καταναλωτή ή στο χώρο εργασίας αυτού.
7 Με τον όρο «εισόδημα» εννοούμε το εισόδημα που αποκτά ένας ανεξάρτητος συνεργάτης. Το εισόδημα ενδέχεται να είναι σε μορφή προμηθειών, κέρδους μεταπώλησης, προκαθορισμένων αμοιβών, , αμοιβών, ή άλλες χρηματικές αμοιβές.
8 Με τον όρο «προϊόν» εννοούμε κάθε αγαθό, υλικό ή άυλο, ή υπηρεσία που προορίζεται για πώληση στους καταναλωτές.
9 Με τον όρο «επιχειρηματικό βοήθημα» εννοούμε κάθε αγαθό ή υπηρεσία που είναι σχεδιασμένο να βοηθάει τους ανεξάρτητους συνεργάτες να πραγματοποιούν και να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους και που προορίζεται για πώληση στους ανεξάρτητους συνεργάτες ή παρέχεται δωρεάν σε αυτούς. Δεν προορίζεται για εκ νέου πώληση στους καταναλωτές.
10 Με τον όρο «συνδρομή» εννοούμε κάθε πληρωμή σε μετρητά ή κάθε πληρωμή για την αγορά του επιχειρηματικού βοηθήματος, όπου αυτή η πληρωμή απαιτείται από έναν ανεξάρτητο συνεργάτη τη στιγμή που εισέρχεται στο σύστημα διανομής μιας εταιρίας απευθείας πωλήσεων ή, κατά περιόδους, ως προϋπόθεση για ανανέωση της επιχείρησής του.
11 Με τον όρο «αναδοχή» εννοούμε κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό την προσφορά της δυνατότητας σε ένα άτομο να γίνει ανεξάρτητος συνεργάτης.

1.3 Σύνδεσμοι
Κάθε εθνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων δεσμεύεται να υιοθετεί έναν κώδικα συμπεριφοράς που υιοθετεί την ουσία των διατάξεων του Κώδικα, ως προϋπόθεση για την είσοδο και τη διατήρηση της ιδιότητας του - Μέλους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (Seldia).

1.4 Εταιρίες
Κάθε Εταιρία-Μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων δεσμεύεται να τηρεί τον Κώδικα ως προϋπόθεση εισόδου και διατήρησης της ιδιότητας Μέλους σε αυτόν. Πρέπει να απαιτείται από κάθε Εταιρία-Μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων να δημοσιοποιεί τη συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων και τους εθνικούς κώδικες.

1.5 Ανεξάρτητοι Συνεργάτες
Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν δεσμεύονται άμεσα από τον Κώδικα, αλλά απαιτείται από τις εταιρίες τους να συμμορφώνονται με αυτόν ή με κανόνες συμπεριφοράς που ικανοποιούν τα πρότυπά του ως προϋπόθεση για την ιδιότητα ανεξάρτητου συνεργάτη στα συστήματα διανομής των εταιριών.

1.6 Αυτορρύθμιση
Ο Κώδικας είναι ένα μέτρο αυτορρύθμισης του κλάδου των εταιριών απευθείας πωλήσεων. Δεν αποτελεί νόμο, ενώ οι υποχρεώσεις που περιέχει ενδέχεται να απαιτούν ένα επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς, το οποίο να υπερβαίνει τις υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις. Η μη τήρηση δεν δημιουργεί δεσμεύσεις αστικού δικαίου. Με τη λήξη της ιδιότητας Μέλους σε ένα Σύνδεσμο Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων, μια εταιρία δεν δεσμεύεται πλέον από τον Κώδικα, οι διατάξεις του οποίου παραμένουν εφαρμόσιμες σε γεγονότα ή συναλλαγές που προέκυψαν το διάστημα που μια Εταιρία ήταν Μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων.

1.7 Νομοθεσία
Σαν επακόλουθο οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες είναι αναμενόμενο να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και γι' αυτό ο Κώδικας δεν κάνει εκ νέου αναφορά σε όλες τις νομικές υποχρεώσεις.

1.8 Πρότυπα
Ο Κώδικας περιλαμβάνει πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς για εταιρίες και ανεξάρτητους συνεργάτες. Οι εθνικοί Σύνδεσμοι Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων ενδέχεται να διαφοροποιούν τα πρότυπα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι η ουσία του Κώδικα διατηρείται ή επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία. Συνιστάται ο Κώδικας να χρησιμοποιείται ως απόδειξη των προτύπων του κλάδου.

1.9 Υπερεδαφική Ισχύς
Κάθε εθνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων δεσμεύεται ότι θα απαιτήσει από κάθε Μέλος, ως προϋπόθεση εισόδου και διατήρησης της ιδιότητας Μέλους σε αυτόν, να συμμορφώνεται με τους Παγκόσμιους Κώδικες Συμπεριφοράς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (WFDSA), αναφορικά με τις δραστηριότητες των εταιριών απευθείας πωλήσεων εκτός της χώρας του, εκτός κι εάν οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κωδίκων συμπεριφοράς ενός Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων μιας άλλης χώρας, στον οποίο επίσης ανήκει το Μέλος.

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
2.1 Συμμόρφωση των Ανεξάρτητων Συνεργατών
Οι εταιρίες πρέπει να γνωστοποιούν το περιεχόμενο του Κώδικα σε όλους τους ανεξάρτητους συνεργάτες και να τους καλούν να συμμορφώνονται με τον Κώδικα ή με τους κανόνες συμπεριφοράς που ικανοποιούν τα πρότυπά του.

2.2 Αναδοχή
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παραπλανητικές, ψευδείς ή αθέμιτες πρακτικές αναδοχής υποψηφίων.

2.3 Επιχειρηματικές Πληροφορίες
Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρία στους ανεξάρτητους συνεργάτες της, καθώς και σε μελλοντικούς συνεργάτες, αναφορικά με την ευκαιρία και τα σχετικά δικαιώματα, υποχρεώσεις, το τυπικό κόστος και οι δαπάνες πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις. Το πλάνο μάρκετινγκ της εταιρίας πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και μη παραπλανητικό. Οι εταιρίες δεν πρέπει να προβαίνουν σε πραγματική αναπαράσταση σε έναν υποψήφιο ανεξάρτητο συνεργάτη που δεν μπορεί να επαληθευτεί ή σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Οι εταιρίες δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα ευκαιρίας πωλήσεων σε ένα μελλοντικό υποψήφιο ανεξάρτητο συνεργάτη με λανθασμένο ή ψευδή τρόπο.

2.4 Εισόδημα
Το εισόδημα ενός ανεξάρτητου συνεργάτη, εξαιρουμένων των προκαθορισμένων αμοιβών, πρέπει να σχετίζεται με τις προσωπικές του πωλήσεις ή προώθηση στους καταναλωτές, καθώς και με παρόμοιες πωλήσεις που έγιναν από ανεξάρτητους συνεργάτες, των οποίων έχει την ευθύνη για υποστήριξη και κινητοποίηση. Οι αγορές σε λογικές ποσότητες για προσωπική χρήση ή κατανάλωση που πραγματοποιήθηκαν από έναν ανεξάρτητο συνεργάτη, καθώς και για τους ανεξάρτητους συνεργάτες για τους οποίους έχει τέτοια αρμοδιότητα, ενδέχεται να αποτελούν επίσης τη βάση του εισοδήματος του.
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν πρέπει να αναπαριστούν με λανθασμένο τρόπο τις πραγματικές ή πιθανές πωλήσεις ή εισόδημα των ανεξάρτητων συνεργατών τους. Τυχόν απεικονίσεις εισοδήματος ή πωλήσεων πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένα γεγονότα και δεν πρέπει να αναφέρονται μόνο σε μεμονωμένα αποτελέσματα.

2.5 Σχέσεις
Η εταιρία πρέπει να παρέχει στον ανεξάρτητο συνεργάτη, με την έναρξη των δραστηριοτήτων του, μια έγγραφη συμφωνία που να περιέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες της σχέσης ανάμεσα στον ανεξάρτητο συνεργάτη και την εταιρία.
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες οφείλουν να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πελατών και των υποψήφιων νέων συνεργατών και να μην εκμεταλλεύονται τυχόν κοινωνικές, πνευματικές ή συναισθηματικές τους ευαισθησίες.

2.6 Συνδρομές
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν πρέπει να ζητούν από άλλους ανεξάρτητους συνεργάτες να αξιώνουν υπερβολικά υψηλές συνδρομές εγγραφής, αμοιβές κατάρτισης, αμοιβές για υλικό προώθησης, καθώς και άλλου είδους συνδρομές σχετικά μόνο με το δικαίωμα συμμετοχής στην επιχείρηση. Τυχόν συνδρομή πρέπει να έχει εύλογη αξία.
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες τους δεν πρέπει να επιτρέπουν πρακτικές κατά τις οποίες ένας ανεξάρτητος συνεργάτης καταβάλλει μια συνδρομή για το ξεκίνημα συνεργασίας του με την Εταιρία απευθείας πώλησης και αποκτά εισόδημα βάσει των συνδρομών που καταβάλλονται από άλλους ανεξάρτητους συνεργάτες, τους οποίους ο ίδιος σύστησε στην εταιρία.

2.7 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο ανεξάρτητος συνεργάτης πρέπει να έχει μια περίοδο τουλάχιστον 7 ημερών από την κατάρτιση της συμφωνίας συνεργασίας κατά την οποία μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία του χωρίς κάποια κύρωση και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος πρέπει να ξεκινάει από την ημέρα ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Ο ανεξάρτητος συνεργάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.
Μόλις ο συνεργάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, η εταιρία πρέπει να επαναγοράσει όλα τα προϊόντα και τα επιχειρηματικά βοηθήματα που είχε αγοράσει ο ίδιος με την έναρξη των δραστηριοτήτων του. Η εταιρία πρέπει να αποζημιώσει τον ανεξάρτητο συνεργάτη χωρίς επιβάρυνση για όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον τελευταίο. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένη να επαναγοράσει τα προϊόντα και τα επιχειρηματικά βοηθήματα, εφόσον αυτά δεν είναι στην αρχική τους κατάσταση, καινούρια και αχρησιμοποίητα ή βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους.

2.8 Επαναγορά
Πέραν από το δικαίωμα του ανεξάρτητου συνεργάτη να υπαναχωρήσει κατά την κατάρτιση της συμφωνίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.7 ανωτέρω, ο ανεξάρτητος συνεργάτης επίσης δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά οποιοδήποτε χρόνο και αργότερα , και σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία οφείλει να επαναγοράσει όλα τα προϊόντα που εκείνος αγόρασε. Οι όροι αυτής της επαναγοράς θα προβλέπουν το δικαίωμα του ανεξάρτητου συνεργάτη να λάβει ποσό το οποίο ισούται κατ’ ελάχιστο με το 90% της τιμής αγοράς , μείον τυχόν ποσών ή προνομίων που πήρε ο ίδιος βάσει της αγοράς των προϊόντων που επιστρέφονται. Ωστόσο, η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να επαναγοράσει τα προϊόντα, εφόσον αυτά δεν είναι στην αρχική τους κατάσταση, καινούρια και αχρησιμοποίητα ή βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους.

2.9 Απόθεμα προϊόντων
Οι εταιρίες δεν πρέπει να απαιτούν ή να ενθαρρύνουν τους ανεξάρτητους συνεργάτες να αγοράσουν απόθεμα προϊόντων σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ούτε και να αγοράζουν προϊόντα σε τακτική βάση, στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες η ποσότητα των προϊόντων είναι απίθανο να πωληθεί ή καταναλωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όταν προσδιορίζετε την κατάλληλη ποσότητα αποθέματος προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα εξής: τη σχέση του καταλόγου με τις πραγματικές δυνατότητες πωλήσεων, τη φύση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και το περιβάλλον της αγοράς, καθώς και τις πολιτικές επιστροφής προϊόντων και αποζημίωσης της εταιρίας.

2.10 Λογαριασμοί
Οι Εταιρίες πρέπει να παρέχουν στους ανεξάρτητους συνεργάτες περιοδικούς λογαριασμούς που να αφορούν, στις πωλήσεις, αγορές, λεπτομέρειες κερδών, προμήθειες, επιδόματα, εκπτώσεις, παραδόσεις, ακυρώσεις και άλλα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το διακανονισμό της εταιρίας με τους ανεξάρτητους συνεργάτες. Όλα τα οφειλόμενα χρήματα πρέπει να καταβάλλονται, όπως και τυχόν κρατήσεις που έγιναν με εμπορικά εύλογο τρόπο.

2.11 Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Οι εταιρίες παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους ανεξάρτητους συνεργάτες να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά με ήθος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε αγορά και το προϊόν. Η κατάρτιση ενδέχεται να πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων, γραπτών εγχειριδίων, οδηγών ή οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται σε λογική τιμή ή δωρεάν.

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
3.1 Αρχή
Οι Εταιρίες-Μέλη κάθε Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να συμπεριφέρονται με δίκαιο τρόπο στα άλλα Μέλη.

3.2 Δελεασμός
Οι εταιρίες και οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν θα πρέπει να δελεάζουν ή να αποπλανούν άλλους ανεξάρτητους συνεργάτες μέσω δελεασμού προς ανεξάρτητους συνεργάτες άλλων εταιριών.

3.3 Δυσφήμιση
Οι Εταιρίες δεν πρέπει να δυσφημούν ούτε να επιτρέπουν στους ανεξάρτητους συνεργάτες να δυσφημούν το προϊόν μιας άλλης εταιρίας, τις πωλήσεις και το πλάνο πωλήσεων και μάρκετινγκ αυτής ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ
4.1 Ευθύνη των Εταιριών
Η πρωταρχική ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα πρέπει να εναπόκειται σε κάθε μεμονωμένη εταιρία. Σε περίπτωση παραβίασης του Κώδικα, οι εταιρίες πρέπει να προβούν σε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουν τον παραπονούμενο.

4.2 Ευθύνη του Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων
Οι Σύνδεσμοι Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να διαθέτουν έναν υπεύθυνο για τη διαχείριση των παραπόνων. Πρέπει να προβούν σε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν τη διευθέτηση των παραπόνων.

4.3 Διαχειριστής Κώδικα
Κάθε Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να διορίζει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή ως Διαχειριστή του Κώδικα. Ο Διαχειριστής του Κώδικα πρέπει να ελέγχει την τήρηση του Κώδικα από τις Εταιρίες με κατάλληλες ενέργειες. Πρέπει να διευθετεί παράπονα που εκκρεμούν εκ μέρους των άμεσων πωλητών που βασίζονται σε παραβιάσεις του Κώδικα, ενώ πρέπει να παρέχει ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία αυτού.

4.4 Ενέργειες
Οι ενέργειες έναντι μιας εταιρίας σε περίπτωση αναφοράς παραβιάσεων του Κώδικα περιλαμβάνουν λήξη του συμβολαίου του συνεργάτη ή της σχέσης με την εταιρία, αποζημίωση για πληρωμές, έκδοση προειδοποίησης προς την εταιρία ή τους ανεξάρτητους συνεργάτες της ή άλλες κατάλληλες ενέργειες, καθώς και δημοσίευση τέτοιων ενεργειών ή κυρώσεων.

4.5 Διαχείριση παραπόνων
Οι εταιρίες και οι Σύνδεσμοι Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να καταρτίσουν διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων και να εξασφαλίσουν ότι η λήψη αυτών επιβεβαιώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε λογικό χρονικό περιθώριο.

4.6 Παράπονα των Εταιριών
Τα παράπονα μιας εταιρίας για μια άλλη εταιρία ή ένα Σύνδεσμο πρέπει να διευθετούνται είτε από το Διαχειριστή του Κώδικα είτε από μια ανεξάρτητη διαιτητική αρχή. Οι μεμονωμένοι Σύνδεσμοι Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που ακολουθούν.

4.7 Δημοσίευση
Οι Σύνδεσμοι Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων πρέπει να δημοσιεύουν τον Κώδικα και να τον γνωστοποιούν όσο το δυνατόν ευρύτερα. Πρέπει να διατίθενται έντυπα αντίγραφα δωρεάν για το κοινό.