Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών διέπει την από μέρους σας χρήση της επίσημης ιστοσελίδας του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών στο σύνολό της Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας δήλωση αποποίησης ευθυνών, μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών ανά διαστήματα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να είστε ενήμεροι με την ισχύουσα εκδοχή.


2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων και για το υλικό που αναρτάται σε αυτή ανήκουν στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων, τα Μέλη μας και τους αδειοδότες. Δυνάμει της ακόλουθης άδειας, επιφυλασσόμαστε για τα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων ή των Μελών του ή η χρήση άλλου περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων, εκτός αν ορίζεται άλλως ρητά στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών.


3. Άδεια χρήσης της ιστοσελίδας

Μπορείτε να δείτε, μεταφορτώσετε και εκτυπώσετε το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων αυστηρά για ιδιωτική χρήση, με βάση τους ακόλουθους περιορισμούς:

Δεν έχετε το δικαίωμα:

(α) να αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα ή συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα

(β) να πωλήσετε, νοικιάσετε ή άλλως υπενοικιάσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα ή συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες

(γ) να αναπαράγετε, αντιγράψετε, κάνετε αντίγραφα ή άλλως εκμεταλλευτείτε για εμπορικούς σκοπούς υλικό υλικό από αυτή την ιστοσελίδα ή συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες

(δ) να επεξεργαστείτε ή άλλως τροποποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα ή συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες.


4. Περιορισμοί ευθύνης

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων, τα Μέλη τους ή οι αδειοδότες, υπάλληλοι, διευθυντές, αξιωματούχοι τους (εφεξής θα καλούνται συλλογικά: Ελληνικός ΣΕΑΠ) δεν ελέγχουν, παρακολουθούν ή εγγυώνται την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, στους συνδέσμους για τις ιστοσελίδες των Μελών μας ή σε άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες.

Ο Ελληνικός ΣΕΑΠ δεν δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα θα παραμένει διαθέσιμη ή ότι το υλικό της ιστοσελίδας θα ενημερώνεται. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΤΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ Ή ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ Ή ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η ευθύνη του Ελληνικού ΣΕΑΠ περιορίζεται και εξαιρείται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον δίκαιο. Ο Ελληνικός ΣΕΑΠ δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων ή συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες, είτε σε περίπτωση δικαιοπραξίας, σύμβασης, ή άλλη περίπτωση. Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας της ανωτέρω εξαίρεσης, ο Ελληνικός ΣΕΑΠ δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια κέρδους, σύμβασης, επιχειρήσεων, καλής θέλησης, δεδομένων, εισοδήματος, εσόδων ή αναμενόμενων αποθεμάτων που προκύπτουν βάσει της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθυνών ή σχετικά με την ιστοσελίδα μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και είτε σε περίπτωση δικαιοπραξίας, σύμβασης, ή άλλη περίπτωση.


5. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε τον Ελληνικό ΣΕΑΠ από κάθε αιτίαση, αγωγή, αίτημα, αιτίες για αγωγή και άλλες νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με:

  • την από μέρους σας χρήση, αδυναμία χρήσης, ή δραστηριότητες που αφορούν τις ιστοσελίδες του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων.


  • την από μέρους σας παραβίαση της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθυνών ή άλλων όρων, προϋποθέσεων ή πολιτικών του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων.


  • την από μέρους σας παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή πελάτη της ιστοσελίδας του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων, ή τρίτου μέρους, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον Ελληνικό ΣΕΑΠ κατόπιν αιτήματος για τυχόν ζημίες, απώλειες, έξοδα, δικαστικές αποφάσεις, αμοιβές, πρόστιμα και άλλες δαπάνες που ενδέχεται να επωμιστεί (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα) εξαιτίας οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αιτιάσεις.


6. Συνολική συμφωνία

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και ημών και σχετικά με την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας, και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας.


7. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και τυχόν διαφωνίες σχετικά με αυτή θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.